Ochrana osobných údajov

INFORMÁCIE O SPRACOVÁVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti so spracovávaním osobných údajov vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovávaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie:

KTO JE PREVÁDZKOVATEĽ

Prevádzkovateľom, ktorý určil účely a prostriedky spracovávania vašich osobných údajov je spoločnosť BELHOLZ,s.r.o. so sídlom Malý Šariš 377, 080 01 Prešov, IČO: 36443841, DIČ: 2020005559, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka 10077/P. Môžete sa na nás obrátiť telefonicky na čísle +421 (51) 7712744, písomne na adrese Malý Šariš 377, 080 01 Prešov P.O.BOX 142 alebo e-mailom na belholz@belholz.sk.

ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Minimalizujeme rozsah osobných údajov, ktoré spracovávame, tak, aby postačovali na kvalitné splnenie služieb, ktoré od nás očakávate, tak aby sme splnili zákonné povinnosti a tak aby sme chránili naše oprávnené záujmy. Spracovávame osobné údaje našich zákazníkov, ako aj osobné údaje našich potenciálnych zákazníkov, ktorí nám na to dali súhlas. Spracovávame tieto kategórie osobných údajov:
• Základné údaje, ktorými sú vaše meno a priezvisko, prípadne názov firmy a IČO, DIČ, IČ DPH, ak ste podnikateľ – fyzická osoba (živnostník).
• Kontaktné údaje, ktorými sú váš e-mail, telefónne číslo alebo kontaktná adresa.
• Informácie o využívaní našich produktov a služieb, ktoré ste si zakúpili alebo zvažujete ich nákup. Informácie o využívaní nášho webu a podobne.
• Záznamy e-mailovej komunikácie, prípadne inú komunikáciu s vami v elektronickej alebo písomnej podobe.

ÚČELY SPRACOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracovávame predovšetkým pre potrebu uzatvárania zmlúv, ktorých predmetom je dodávka nášho tovaru a služieb. Táto činnosť zahŕňa predovšetkým príjem a spracovanie objednávok, zmlúv, vystavovanie faktúr a daňových dokladov, evidenciu platieb, a pod. Pre riadne plnenie si všetkých zákonných povinností, spracovávame osobné údaje aj pre účely vedenia účtovníctva, správy registratúry, či vybavovania reklamácií a sťažností. V niektorých prípadoch je potrebné osobné údaje spracovať aj na účely súdnych sporov a mimosúdneho vymáhania pohľadávok. Vaše osobné údaje spracovávame aj na účely informovania o našich produktoch a službách v rámci priameho marketingu.

PRÁVNE ZÁKLADY SPRACOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracovávame v súlade so zákonom v prípadoch, keď:
• je spracovávanie osobných údajov nevyhnutné pre splnenie zmluvy (napríklad kúpnej zmluvy) a vy ste zmluvnou stranou alebo ste nás požiadali o vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy
• alebo je spracovávanie vašich osobných údajov nevyhnutné v rámci nášho oprávneného záujmu, ktoré sledujeme a ním je predovšetkým ponuka a predaj tovaru a služieb našim zákazníkom
• alebo ste nám udelili váš súhlas na jeden alebo viaceré účely; tie môžu zahŕňať najmä činnosti spojené s ponukou služieb alebo spracovávanie s cieľom prispôsobiť ponuku vašim očakávaniam

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

Osobné údaje môžu byť pri spracovávaní poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov:
• advokátske a právne kancelárie
• znalci a súdni znalci
• inkasné spoločnosti a exekútori
• súdy a orgány činné v trestnom konaní
• účtovné kancelárie, audítori a daňoví poradcovia

DOBA USCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V prípade súhlasu dotknutej osoby, budeme vaše údaje spracovávať do doby, než svoj súhlas neodvoláte, najviac však 36 mesiacov od jeho opätovného udelenia. V prípade oprávneného záujmu, budeme vaše osobné údaje spracovávať, pokiaľ nebudete spracovanie namietať, po dobu ktorá je opodstatnená, aby sme vám mohli ponúkať a poskytovať súvisiace produkty a služby. V prípade plnenia zmluvy, budeme vaše osobné údaje spracovávať po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok. V prípade plnenia zákonnej povinnosti, budeme vaše osobné údaje spracovávať po dobu, ktorú nám ukladá zákon. V prípade zákona o účtovníctve, zákona o DPH a pod. môže byť lehota 10 rokov.

VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTÝCH OSÔB

Pri spracovávaní vašich osobných údajov sme pripravení vykonávať vaše práva:
• Máte právo na prístup k svojim osobných údajov, ako aj právo vedieť, na aký účel sú spracovávané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracovávania.
• Máte právo na opravu; pokiaľ sú vaše osobnú údaje nesprávne alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich.
• Máte právo na výmaz osobných údajov.
• Ak sú vaše osobné údaje spracovávané na základe súhlasu, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovávania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
• Máte právo na obmedzenie spracovávania; pokiaľ si to želáte, budeme vaše údaje spracovávať iba na najnutnejšie zákonné dôvody alebo vôbec.
• Máte právo na prenosnosť údajov; ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické alebo zákonné prekážky.
• Rovnako máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 (2) 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou.

KDE A AKO MÔŽETE SVOJE PRÁVA UPLATNIŤ

• Vaše práva môžete uplatniť zavolaním na telefónne číslo +421 (51) 7712744, písomne na adrese Malý Šariš 377, 080 01 Prešov, P.O.BOX 142 alebo e-mailom belholz@belholz.sk.
• Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti alebo veľkého počtu žiadostí, sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde budeme vás o tom a o dôvodoch informovať.
• Ak bude ale vaša žiadosť zjavne neodôvodnená alebo opakovaná, sme oprávnení účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.

KONTAKT PRE INFORMÁCIE

Môžete sa na nás obrátiť telefonicky na čísle +421 (51) 7712744, písomne na adrese Malý Šariš 377, 080 01 Prešov, P.O.BOX 142 alebo e-mailom belholz@belholz.sk. Poraďte sa s nami o výrobkoch a službách, ktoré potrebujete. My vám pripravíme konkrétnu cenovú ponuku.
Belholz s.r.o. | Rezivo - Nábytok